Dijous, 06 d'octubre de 2022

Nota Legal

1. Informació general

El Grup d’Advocats Joves de Tarragona (en endavant, GAJ) i per extensió l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona (en endavant, ICAT) fan encís de la lectura atenta i detinguda, per parts dels usuaris i internautes, de les condicions establertes en aquest Avís Legal, atesa la variabilitat de continguts i modificacions de les aplicacions que pugui sofrir el funcionament de la pàgina.

El GAJ (ICAT) posa a disposició dels usuaris les adreces de correu electrònic, relacionades més avall, on poder dirigir les queixes i suggeriments referents als continguts i funcionament d’aquest web.

2. Objecte.

Aquesta pàgina web (www.advocatsjovestarragona.com) és propietat del GAJ (i per extensió, de l’ICAT). El web del GAJ, grup pertanyent a l’ICAT, com a entitat mixta de dret públic, ha estat produïda per donar accés als usuaris d’internet, en general, als col·legiats de l’ICAT, i als membres del GAJ en especial.

De conformitat amb l’art. 10 LSSICE, aquest Avís Legal té la finalitat de complir amb el deure d’informació general i establir unes condicions generals d’ús i accés a la pàgina del GAJ. En conseqüència, les referides condicions regulen l’ús i accés d’aquest lloc web.

El mer accés a la pàgina implica l’acceptació sense reserves del present plec de condicions, sens perjudici de que determinats serveis oferts en la pàgina es regeixin per les condicions particulars previstes en cada cas. Alguns dels accessos restaran restringits de forma exclusiva als col·legiats i personal vinculat a l’ICAT.

3. Accés i ús.

El GAJ (i, per extensió, l’ICAT) permet l’accés de forma gratuïta i lliure al portal del web i a alguns dels seus serveis. Solament seran d’accés restringit aquelles àrees pròpies de l’ús exclusiu de col·legiats i personal vinculat al GAJ (ICAT).

L’accés no implica cost econòmic per a l’usuari.

El GAJ (ICAT) es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el web, així com de la configuració tècnica i presentació de la pàgina i de les seves condicions d’accés i ús. També es reserva el dret d’interrompre l’accés per motius de seguretat, control o tasques de manteniment.

El GAJ (ICAT) no garanteix la inexistència d’interrupcions, talls i errors en l’accés del web i als seus continguts o manca d’actualització, siguin per deficient subministrament elèctric i/o en els serveis de telecomunicacions, o per qualsevol altre causa. El GAJ (ICAT) comunicarà aquestes incidències als usuaris en la major brevetat possible sense que, en cap cas, pugui exigir-se responsabilitats al GAJ o a l’ICAT per aquesta raó.

En la mesura de que les possibilitats tècniques ho permetin i no sigui de difícil execució, tot i no sent de la seva responsabilitat, el GAJ (ICAT) intentarà fer totes les tasques i gestions tendents a reparar els errors i restablir les connexions i comunicacions.

La simple navegació per la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús que pugui fer-ne de la pàgina i els seus continguts, per acció o omissió, és de la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, el GAJ (ICAT) no respondrà de cap dany o perjudici que es pugui derivar de l’ús i accés indegut i negligent, inclosos els errors en el sistema informàtic, que puguin ocasionar-se en el maquinari de l’usuari.

4. Continguts i links

EL GAJ (ICAT) autoritza la visualització, impressió i descàrrega dels continguts de la pàgina, sempre que es facin d’acord amb les instruccions tècniques establertes.

Queda prohibit l’ús de la informació, imatges, productes o serveis disponibles en la pàgina del GAJ amb finalitats que siguin contràries a les lleis, a la moral ,els bons costums i ordre públic, en especial activitats com: promoure la sobrecàrrega i inutilització de la xarxa, indisponiblitat de la pàgina, el dany en els equips i aplicatius informàtics que configuren el web.

El GAJ (ICAT) no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni pot garantir l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir danys i/o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, tot excloent qualsevol responsabilitat pels danys, de qualsevol tipus, causats a l’usuari.

En el cas de que qualsevol usuari considerés que els continguts o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen bens o drets de l’usuari o qualsevol altre tercer que fos susceptible d’indemnització, ho haurà de posar en coneixement del prestador d’aquest servei en la major brevetat possible.

En particular, les activitats o continguts que violin els drets de propietat intel·lectual i industrial; les activitats o continguts que suposin un perill d’ordre i seguretat pública; les activitats o continguts que puguin transgredir la dignitat de la persona, intimitat i privacitat i, en especial, les dels menors.

El GAJ (ni per extensió, l’ICAT) no assumeix cap responsabilitat sempre i quan no tingui cap coneixement efectiu de que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita i, tot i tenint-lo, ha actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accés.

5. Propietat industrial i intel·lectual.

El GAJ (i, per extensió l’ICAT) és titular dels drets de propietat intel·lectual de la seva pàgina web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, mapa web, bases de dades i els diferents elements en ell continguts, siguin texts, imatges o aplicatius informàtics. Dels bens susceptibles de propietat industrial i intel·lectual, que no tingui la titularitat el GAJ (i, per extensió l’ICAT), es garanteix l’ús sota llicència. A el GAJ (i, per extensió a l’ICAT) li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels que sigui titular. La titularitat de la propietat intel·lectual dels tercers vindrà especificada com a tal.

En aquest sentit, l’accés de l’usuari a la web no li atribueix cap dret, com tampoc la cessió temporal d’ells. L’ús no autoritzat de la informació continguda en el web i qualsevol tipus de lesions en els drets de propietat intel·lectual i industrial del GAJ (i, per extensió de l’ICAT) o tercer vinculat pels continguts oferts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. Qualitat.

El GAJ (i, per extensió a l’ICAT) no es responsabilitza dels danys produïts, de forma genèrica, en els equips informàtics dels usuaris durant la prestació del servei i navegació pel lloc web.

7. Responsabilitat.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota la naturalesa que el GAJ (i, per extensió a l’ICAT) pugui sofrir de l’incompliment de qualsevol de les obligacions pactades en aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

8. Legislació i Jurisdicció Aplicable.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascuns dels seus extrems a la normativa espanyola.

Davant qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l’accés i ús del web, el GAJ (i, per extensió a l’ICAT) i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.